Uluslararası İşletmelerde Kadrolama ve Eğitim

Bu eğitim online bir programdır. 30 gün içerisinde eğitimleri tamamlayıp sınava girdikten sonra Dijital Kayıtlı Sertifikanızı hemen görüntüleyebilirsiniz.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası Ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin Amacı Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Akademi Bilgi Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret'in (Akademas) işlettiği Akademas.com adresli internet hizmetinin hangi amaç ve yöntemlerle ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde Akademas'ın bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Akademas'ın topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari iletiler konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi ve bu konularda Akademas’ın temel ilkelerini açıklamaktadır. Kişisel Verilere İlişkin Akademas Temel İlkeleri Akademas, kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili olarak mevzuatta yer verilen koşullara uygun hareket eder ve kişisel verilerin Anayasa’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri benimser; Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması, Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması, Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlara bağlı kalınması, Kişisel verilerin gerekenden ve yasal olarak izin verilenden daha uzun bir süre ile saklanmaması. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Dayanak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmış olup, Akademas’ın, kanunda tanımlanan kapsamda kişisel verileri (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres ve kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak tanımlamaya yönelik bazı kişisel bilgiler) toplayabilmesi için KVKK Madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunarız. Kişisel Verilerin İşlenme Esasları ve Hukuki Sebepleri Akademas olarak, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz veya Şirketimiz adına çağrı merkezlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, açık rızanız doğrultusunda sözlü, yazılı veya elektronik olarak elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; ilan ve içeriklere erişim, sözleşmenin kurulması, pazarlama, araştırma, istatistik oluşturma, ürün hizmet kalitesinin artırılması, kişiye özel teklifler hazırlanması, ticari ilişki içerisinde olunan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla, tüm bu amaçlar için geçerli olmak üzere KVKK Madde 5/1 hükmü uyarınca vereceğiniz açık rızanız hukuki sebep kabul edilerek tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Kişisel Verilerin Aktarım Esasları Akademas tarafından, yukarıda belirtilen esaslar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmiş olan kişisel veriler, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, yurtdışında bulunan sunucularda barındırılabilir. Bu kapsamda Akademas tarafından toplanan kişisel verileriniz, KVKK md.5/1 uyarınca vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda, üçüncü kişi hizmet sağlayıcı olarak hizmet sözleşmesi kapsamında depolama ve barındırma hizmeti satın aldığımız Amazon Web Services (“AWS”) isimli şirkete aktarılmakta ve veriler AWS’ye ait Frankfurt/Almanya’da bulunan sunucularda depolanmaktadır. Bununla beraber kişisel verilerinizin en üst düzeyde güvenliğinin sağlanması için yukarıdaki durumların varlığında dahi Akademas tarafından gerekli bilgilendirmelerin tarafınıza yapılması için azami gayret gösterilecektir. Bu kapsamda KVKK Madde 11 kapsamındaki haklarınız aşağıdaki bölümlerde detaylı izah edilmektedir. Akademas, hizmet/ürün sağlayıcılar ile kullanıcıları bir araya getiren ve kullanıcılara avantajlı teklif ve kampanyalardan yararlanma hakkı veren bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak; kişisel veriler bakımından gerekli bilgilerin ve izinlerin verilmemesi halinde, Akademas.com üzerinden bazı özelliklerin kullanım dışı kalabileceği, hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla taraflar arasında sözleşme kurulamayacağını belirtiriz. Zira istisnai durumlar saklı kalmak kaydı ile, ürün/hizmet kodu satın alabilmek için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile ürün/hizmet kodu satışı yapılamamasından dolayı Akademas hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kişisel Verilerin İşlenme ve Saklanma Süreleri Akademas, Türk Ceza Kanunu Madde 138 ile KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işlediği kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanır. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Kullanıcıların Akademas.com üzerinden yapmış oldukları alışverişlere ilişkin bilgiler, kullanıcıların ve üçüncü kişilerin hukuki haklarının korunması amacıyla genel zamanaşımı olan 10 yıl süreyle saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yapılacak periyodik silme işlemleri ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Veri sahipleri tarafından, saklanan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi yönünde talepte bulunulması durumunda, Veri Sahibi’nin talebi derhal yerine getirilecek ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınarak, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacaktır. Kişisel Verilere İlişkin Veri Sahibinin Hakları Kişisel verilerinizin Şirketimizle paylaşılmasından sonra her zaman doğrudan Şirketimize başvurarak KVKK Madde 11 kapsamında kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Veri Sahibi’nin KVKK Madde 11 kapsamında yapacağı başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olmalıdır. Söz konusu Tebliğ’e göre, Veri Sahibi’nin, KVKK Madde 11’den doğan taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Veri Sahibi tarafından Akademas’ya daha önce bildirilen ve Akademas’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla, başvuruda bulunması zorunlu olan bilgileri içerecek biçimde iletmesi gerekmektedir. Tebliğ uyarınca, başvuruda yer alması zorunlu olan bu bilgiler şu şekildedir; • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası • Talep konusu Çerez (Cookie) Kullanımı Akademas.com yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar dışında kullanılmamak şartı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Akademas.com web ve mobil sitesine ilk girişinizde veya mobil uygulamasını telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılır pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir. Çerezler, Akademas.com'u ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Akademas.com, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Akademas.com farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır. Çerez Çeşitleri Akademas.com web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir. Akademas.com çerezleri yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır (örneğin parolanızı kaydeden ve oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyan çerezler). Akademas.com çerezleri ayrıca Akademas.com’a nereden bağlandığınız, hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Akademas.com'u nasıl kullandığınızı takip etmemizi sağlar. Buna ek olarak, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve kampanyalar sunmak için hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Akademas.com çerezler yoluyla elde edilen bilgileri kullanıcılardan toplanan kişisel verilerle eşleştirir. Akademas.com üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır? Akademas.com çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Akademas.com'u ve Akademas.com’un reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için kullanabilir. Bu reklamları sunarken, Akademas.com’un sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Akademas.com’un web sitesi/mobil uygulaması/mobil sitesi ayrıca; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Akademas.com web sitesi/mobil uygulama/mobil site faaliyetini derlemek ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır. Fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect Bunun yanı sıra sizler için ilginizi çekebilecek reklamları size sunabilmek amacıyla, Facebook ile de özel hedef kitle oluşturmak amacıyla, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, Akademas.com ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. e-Posta adresinizi Facebook'a yüklemeden ve iletmeden önce, Hash Yöntemiyle Facebook tarafından yerel olarak sistemimizde şifrelenir. Facebook ile paylaşılan Hash Yöntemiyle Şifrelenen e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan Hash Yöntemiyle Şifrelenen Verilerin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://tr-tr.facebook.com/business/help/341425252616329 adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı Akademas.com ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Akademas'ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler Akademas kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Akademas kişisel verilerinizi gizli tutacağını taahhüt eder. Yine de alınan önlemlere rağmen Akademas.com'a yapılabilecek saldırılar nedeniyle verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Akademas bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. Akademas işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapabilir. İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için Akademas.com üyelerine gerekli bilgilendirme yapabilir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konudaki taleplerinizi ve KVKK madde 11 kapsamındaki taleplerinizi destek@Akademas.com e-posta adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.